COVID - 19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 38
„Akademia Zielonego Misia” w Krakowie


PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)
5. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

CEL PROCEDURY:
Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Dyrektor:
1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.
2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.
Rodzice (opiekunowie prawni):
1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa i stosują się do zawartych w niej zasad.
2. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka (kontakt z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego).
3. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
4. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
5. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).
Nauczyciele:
1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa i ją bezwzględnie przestrzegają.
2. Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania oraz (kontaktują się z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego).
3. Zobowiązani są do przeprowadzenia z dziećmi zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
4. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
5. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi
o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).
Personel obsługowy:
1. Zapoznaje się z procedurą bezpieczeństwa i ją bezwzględnie przestrzega.
2. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
3. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

I. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA DO OTWARCIA OD 1.09.2020r.
1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:
1) zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;
2) zakupienie termometrów bezdotykowych;
3) organizacja 1 izolatki w budynku ul. Jabłonkowska 29A dla dzieci i pracowników przedszkola.
2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:
1) zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;
2) zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;
3) zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.
3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:
1) oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19 i wywieszenie potrzebnych numerów telefonu, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych;
2) dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;
3) dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym oraz wydzielenie stref do zabawy;
4) usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci sprzętów, zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania (dywany, wykładziny, pluszaki, itp.);
5) wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;
6) przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.
1. Rodzice, którzy wyrażą wolę korzystania przez dziecko z usług przedszkola od 1.09.2020 r. zobowiązani są wypełnić OŚWIADCZENIE oraz przesłać je na adres przedszkole38.krakow@gmail.com lub dostarczyć w formie papierowej w 1 dniu przybycia dziecka do przedszkola.
2. Przedszkole jest dostępne dla dzieci w godzinach 7:00 – 17:00. Przed przyjściem dzieci w godz. 6:30-7:00 oraz po wyjściu dzieci w godzinach 17:00 – 17:30 odbywa się codzienna dezynfekcja przedszkola i przygotowanie sal przed przyjściem dzieci.
3. W budynku przedszkola funkcjonuje 6 grup zbliżonych wiekowo liczących maksymalnie 25 dzieci.
4. Poszczególne grupy dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać będą w wyznaczonej
i stałej sali za wyjątkiem godzin porannych i popołudniowych.
5. Ze względów organizacyjnych ustala się łączenie oddziałów po dwa w godzinach porannych
i popołudniowych (nie dotyczy sytuacji łączenia grup ze względu na nieobecność nauczyciela lub bardzo niską frekwencję dzieci).
6. Dzieci do przedszkola przyjmowane będą tylko do godziny 8.45.
7. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie (nie dotyczy zastępstw za nieobecnych nauczycieli).
8. W przedszkolu rezygnuje się z organizacji leżakowania, poobiedni odpoczynek w grupach starszych oraz zajęć relaksacyjnych.
9. Grupy wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym ustalanym na bieżąco przez nauczycieli uwzględniającym możliwość korzystania z ogrodu przez dzieci z grupy VII. W ogrodzie mogą jednocześnie przebywać dwie grupy – te same, które łączą się ze sobą w godzinach porannych i popołudniowych. Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się i mijanie grup w ciągach komunikacyjnych oraz ograniczyć kontaktowanie się dzieci i opiekunów ze wszystkich grup.
10. Wyjścia poza teren przedszkola mogą odbywać się w formie spaceru.
11. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym będzie codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
12. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządza wyłączenie z użytku wybranego sprzętu.
13. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele, pomoce nauczycieli i woźne oddziałowe powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
14. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
15. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
16. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
17. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
18. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach zdrowe osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
19. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem.
20. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
1. Rodzice zobowiązani są:
1) do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
2) do zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 lata, w indywidualną osłonę nosa i usta podczas drogi do i z przedszkola;
3) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi
w przedszkolu;
4) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
5) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola w szczególności podczas przyprowadzania i odbierania dziecka;
6) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
7) udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji
z rodzicami;
8) do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania przedszkola,
9) do aktualizacji zaświadczeń od lekarzy dotyczących alergii pokarmowych i diet żywieniowych dzieci; w przypadkach restrykcyjnej diety – dopuszcza się przynoszenie przez rodzica posiłków przygotowywanych w domu.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w miejscu wyznaczonym przez przedszkole tj. drzwi wejściowe do przedszkola. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
5. W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury /dopuszczalna graniczna 37,5°C/ lub innych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka (oświadczenie w załączeniu).

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
W PRZEDSZKOLU.
1. Nauczyciele będą pełnić funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wymogów sanitarnych /dotyczy to przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.
2. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
i konieczność ich stosowania m.in.:
1) częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego zgodnie z instrukcją znajdującą się
w łazienkach, nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład;
2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;
3) utrzymanie dystansu społecznego między dziećmi podczas zabaw dowolnych w sali, szatni
i ogrodzie oraz podczas spożywania posiłków.
3. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego.
4. Nauczyciele każdorazowo przed wyjściem do ogrodu przypominają dzieciom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii (unikanie dotykania oczu, ust, zasłanianie ust
i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).
5. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą zasady wietrzenia sal, godziny wyjścia do ogrodu oraz zasady korzystania z dystrybutorów wody (nalewanie wody pod nadzorem opiekuna).
6. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci w sali.
7. Jeśli do zajęć w sali lub na powietrzu wykorzystywane są przybory sportowe, to po każdorazowym użyciu będą dezynfekowane.
8. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
9. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole mogą korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.
10. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
11. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
12. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email.

V. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowania dystansu społecznego.
2. Pracownicy, oddelegowani do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązani są do:
1) Osoba dyżurująca przy drzwiach do przedszkola:
a) stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki lub dezynfekcja rąk/;
b) przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci
(1 opiekun wraz z dzieckiem lub rodzeństwem uczęszczającym do przedszkola);
c) dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;
d) nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37,5°C);
2) Osoba dyżurująca w szatni:
a) pomoc dziecku w rozbieraniu się i ubieraniu w szatni;
b) przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.
3. Do obowiązków pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
w szczególności:
1) pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;
2) systematyczne wietrzenie sal (przynajmniej raz na godzinę);
3) ograniczenie do minimum kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;
4) dezynfekowanie lub czyszczenie z użyciem detergentów przed i po posiłkach blatów stołów
i krzesełek;
5) dezynfekowanie sprzętów w sali, zabawek, mebli, podłóg, klamek, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;
6) utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: podłóg, urządzeń sportowych i ogrodowych, włączników, klamek, poręczy;
7) pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;
8) zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;
9) systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

VI. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.
1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego. W przypadku braku możliwości zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych/przyłbic.
2. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
4. Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum
60 °C i wyparzać.
6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni w okienku lub do windy żywieniowej i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sal przez pracowników obsługi.
7. Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków pracownik obsługi przewozi naczynia do zmywalni.
8. Po zakończonym posiłku dezynfekuje się lub myje z użyciem detergentów używane powierzchnie
i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie, windę żywieniową.
9. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
10. Korzystanie z usług sprawdzonych dostawców.
11. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy z bezwzględnym przestrzeganiem dezynfekcji opakowań.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni innych pracowników obsługi i nauczycieli. Wszelkie sprawy należy zgłaszać do intendenta.


VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA U DZIECKA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH.

1. W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów, takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy, kaszel, wysypka, apatia, należy jak najszybciej zawiadomić rodzica/prawnego opiekuna oraz dyrektora przedszkola.
2. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po otrzymaniu informacji o stanie jego zdrowia.
3. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się objawów chorobowych, do momentu przyjazdu rodzica/prawnego opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru, dziecko będzie przebywać
w osobnym pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji. Dziecko będzie w tym czasie pod stałym nadzorem wyznaczonej do tego celu osoby dorosłej.
4. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji posiada odpowiednie wyposażenie by zapewnić bezpieczeństwo dziecku i osobie pełniącej w tym czasie opiekę:
1) w pomieszczeniu znajdują się indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak: jednorazowe maseczki, rękawiczki, jednorazowy fartuch ochronny z długiem rękawem, przyłbica, termometr oraz płyny do dezynfekcji, zabezpieczone przed dostępem dziecka.
2) osoba wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas izolacji musi mieć przy sobie telefon komórkowy, w celu sprawnej komunikacji z wychowawcą grupy, dyrektorem przedszkola oraz szybkiego raportowania stanu zdrowia dziecka.
5. W miejscu izolacji zapewnia się dziecku ciszę, spokój, wodę oraz leżak.
6. W razie potrzeby należy dziecko dopajać wodą.
7. Po wyprowadzeniu dziecka z izolatki (odebranie dziecka z przedszkola) przez rodzica należy: przewietrzyć pomieszczenie, zdezynfekować pokój, wyprać leżak, a rękawice i maseczki wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza. Zdezynfekować płynem ręce. Ponadto osoba sprawująca opiekę powinna jak najszybciej dokonać dezynfekcji, przebrać się i dotrzeć do domu, aby wyprać
i wyprasować swoją odzież.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych należy przeprowadzić pracownika do izolatki.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Kolejno należy zastosować się do „Procedury Postępowania dla właścicieli/dyrektorów placówek oświatowych
w przypadku zagrożenia epidemiologicznego korona wirusem SARS-Cov-2” opracowaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.


Procedura Bezpieczeństwa na czas trwania stanu epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 38 w Krakowie opracowana na zebraniu Rady Pedagogicznej z dn. 31.08.2020 r., obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.


ZASADY KONTAKTÓW RODZICÓW Z DYREKCJĄ ORAZ PRACOWNIKAMI SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
1) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące formy kontaktu Rodziców z Dyrekcją Przedszkola:
- kontakt e-mail: przedszkole38.krakow@gmail.com,
- kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00 pod numerem telefonu: 12 636 29 10
- przyjmowanie stron w wyjątkowych sytuacjach/sprawach, które niemożliwe są do zrealizowania poprzez mail lub telefon (np. przekazanie do wglądu oryginału dokumentów sądowych, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, itp.), tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia godziny:
poniedziałek 14.00 – 16.00
środa 8.30 – 10.30
2) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące formy kontaktu Rodziców z Sekretariatem Przedszkola:
- kontakt e-mail: przedszkole38.krakow@gmail.com,
- kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałki) lub 7.00 – 15.00 (wtorek – piątek) pod numerem telefonu: 12 636 29 10, wew. 21
- przyjmowanie stron tylko w wyjątkowych sytuacjach:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek – dzień bez przyjmowania stron.
3) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące formy kontaktu Rodziców z Intendentem:
- kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, pod numerem telefonu: 12 636 29 10, wew. 22,
- kontakt e-mail: przedszkole38.krakow@gmail.com,
4) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące formy kontaktu Rodziców z Nauczycielami wychowania przedszkolnego:
- kontakt e-mail (adresy e-mail podane przez nauczycieli),
- dyżur telefoniczny (1 raz w tygodniu w godzinach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych grup).
• Do odwołania zostają zawieszone zebrania z Rodzicami, spotkania indywidualne oraz uroczystości z udziałem Rodziców.
• W szczególnych przypadkach dopuszcza się organizację spotkania indywidualnego po uprzednim ustaleniu z nauczycielem grupy oraz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
5) W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące formy kontaktu Rodziców z Nauczycielami – specjalistami (logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej):
- kontakt telefoniczny – w dniach i godzinach pracy nauczycieli-specjalistów zgodnie z harmonogramem pracy.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1) Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2) Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, plan pracy Przedszkola, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów.
3) W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola lub oddziału przedszkolnego realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie odbywać się w formie kształcenia na odległość.
4) Podczas kształcenia na odległość, nauczyciele codziennie, za pomocą poczty e-mail będą dostarczać materiały do pracy z dzieckiem w domu.
5) Dodatkowym wsparciem będzie codzienny kontakt e-mail z rodzicami przedszkolaków oraz dyżur telefoniczny 1 raz w tygodniu.
6) Rodzice dzieci, a w szczególności rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zobowiązani są do systematycznej pracy z dzieckiem w domu oraz udzielania informacji zwrotnej nauczycielowi poprzez przesyłanie scanów/zdjęć wytworów, kart pracy oraz informowanie o postępach i ewentualnych trudnościach.

ZASADY PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA OBSERWACJI I DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
1) Nauczyciele prowadzą obserwacje i diagnozę gotowości szkolnej dwa razy w roku – wrzesień/październik oraz luty/marzec. Wyniki przeprowadzonej obserwacji/diagnozy przekazywane są rodzicom wraz z wnioskami do dalszej pracy z dzieckiem w Przedszkolu i w domu.
2) W sytuacji ograniczenia funkcjonowania Przedszkola lub oddziału, przejścia na kształcenie na odległość, a tym samym braku możliwości dokonania obserwacji i diagnozy na terenie Przedszkola, nauczyciele będą dostarczać karty obserwacyjne/diagnostyczne na adres e-mail podany przez rodziców a rodzice zobowiązują się, że dzieci w domu samodzielnie wykonają zlecone zadania a zdjęcia wytworów dzieci zostaną odesłane na adres e-mail nauczyciela w wyznaczonym terminie. Dodatkową metodą prowadzenia obserwacji i diagnozy w czasie kształcenia na odległość będzie wywiad telefoniczny z rodzicem na temat postępów i ewentualnych trudności dziecka.
3) Rodzice są zobowiązani do systematycznego kontaktu z nauczycielem poprzez e -mail/telefon oraz udzielania informacji zwrotnej.
4) Nauczyciele gromadzą nadesłane przez rodziców wytwory dziecka i w oparciu
o wywiad z rodzicem uzupełniają arkusz obserwacyjny/diagnostyczny a następnie udzielają informacji zwrotnej rodzicom przekazując wnioski do dalszej pracy z dzieckiem w domu i w Przedszkolu.
ZASADY PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA UDZIELANIA POMOCY –PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie stacjonarnej odbywa się na dotychczasowych zasadach zgodnie z przydzielonymi formami tej pomocy.
2) Konsultacje z nauczycielami specjalistami – logopeda, psycholog i nauczyciel wspomagający odbywają się telefoniczne zgodnie z harmonogramem pracy.
3) Konsultacje w formie stacjonarnej zostają zawieszone.
4) W szczególnych przypadkach dopuszcza się organizację konsultacji w formie stacjonarnej na terenie Przedszkola po uprzednim ustaleniu z nauczycielem oraz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
5) W sytuacji ograniczenia funkcjonowania Przedszkola lub oddziału, przejścia na kształcenie na odległość, pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywać się będzie w formie kształcenia na odległość – przesyłanie materiałów do pracy z dzieckiem, kontakt e-mail z nauczycielami wychowania przedszkolnego i nauczycielami specjalistami, dyżur telefoniczny nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz porady i konsultacje telefoniczne nauczycieli specjalistów.

ZASADY DOKUMENTOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
1. W przypadku dziecka podlegającego spełnianiu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, rodzice zobowiązani są dodatkowo:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą podczas których realizowany jest przyjęty program wychowania przedszkolnego;
3) informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku, również w tym przypadku, kiedy dziecko realizuje ten obowiązek poza granicami kraju.
2. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50% dni w danym miesiącu i podlega ono egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Rodzice dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne zobowiązani są do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dzieci w sytuacji, gdy nieobecność ta przekracza 50% dni w danym miesiącu.
4. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania Przedszkola lub oddziału, przejścia na kształcenie na odległość, nauczyciele będą przesyłać na adresy e-mail podane przez rodziców materiały do pracy z dzieckiem w domu. Rodzice są zobowiązani do współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, udzielania informacji zwrotnej, przesyłania scanów/zdjęć wytworów dzieci. Brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony rodzica oraz brak informacji zwrotnych będzie równoznaczny z brakiem realizacji przez dziecko w tych dniach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego a rodzic będzie zobowiązany usprawiedliwić pisemnie te dni jako dni nieobecne.

z poważaniem,
Dyrekcja Przedszkola

Przedszkolowo.pl logo