Dokumenty

Aktualny Statut Przedszkola do pobrania na stronie BIP placówki, pod adresem
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/329709/karta


Obowiązujący wzór upoważnienia do odbierania dziecka przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni do pobrania tutaj .


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE

Podstawa prawna:
Statut Samorządowego Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dokumentu tożsamości lub numer legitymacji szkolnej oraz telefon kontaktowy do osoby upoważnionej.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rodzic dziecka może upoważnić na piśmie do odbioru dziecka osobę, która ukończyła 10 rok życia, legitymującą się legitymacją szkolną. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez Rodziców do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Przedszkola.
 5. Upoważnienie takie jest skuteczne od momentu podpisania i dostarczenia do Przedszkola do końca roku szkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 6. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej (np. stosując druk upoważnienia z adnotacją dotyczącą terminu jego obowiązywania).
 7. W przypadku wychowanków domów dziecka, dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione przez Dyrektora domu dziecka.
 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie zapewni ona dziecku bezpieczeństwa.
 9. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor Przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami.
 10. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, czyli do godz. 17:00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców o zaistniałym fakcie.
 11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
 12. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami.
 13. Życzenie Rodziców dotyczące ograniczenia możliwości odbierania dziecka przez drugiego Rodzica musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 14. W sytuacji próby odebrania dziecka przez osobę nieupoważnioną nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Rodzica i Dyrektora Przedszkola.


Prawa i obowiązki dzieci

1. Dziecko ma prawo do:
1) rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
2) właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
a) przebywanie w Przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami Przedszkola,
b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi,
d) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych.
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym poprzez:
a) zaspakajanie własnych potrzeb rozwojowych,
b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
c) swobodną zabawę i wybór towarzyszy zabawy,
d) wyrażanie własnych sądów i opinii oraz doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
2. Dziecko ma obowiązek:
1) poszanowania godności rówieśników i dorosłych;
2) poszanowania wytworów innych dzieci;
3) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego oraz poleceniom nauczyciela;
4) wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;
5) poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie Przedszkola.
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia oraz higieny osobistej.

Obowiązki i zadania oraz prawa rodziców

1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) udzielania na piśmie rzetelnej informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie oraz rozwoju psychofizycznym mających wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
3) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;
4) przyprowadzania do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych i odbierania dziecka z Przedszkola w godzinach pracy Przedszkola do godz. 17:00;
5) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
6) terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z Przedszkola;
7) angażowania się jako partnerzy w wychowanie swoich dzieci.

2. W przypadku dziecka podlegającego spełnianiu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, rodzice zobowiązani są dodatkowo:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą podczas których realizowany jest przyjęty program wychowania przedszkolnego;
3) informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku, również w tym przypadku, kiedy dziecko realizuje ten obowiązek poza granicami kraju.

3. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50% dni w danym miesiącu i podlega ono egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju;
2) zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola;
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczną;
5) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;
6) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola;
7) ubiegania się o pomoc finansową do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w przypadku trudnej sytuacji materialnej.


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 38 w Krakowie
mgr Renata Książkiewicz
Przedszkolowo.pl logo