Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 38 W KRAKOWIE

Wizja:
Chcemy, aby nasze przedszkole było liderem w wspieraniu całościowego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka, wprowadzającym wychowanków w fascynujący świat przyrody i wartości uniwersalnych.

Misja:
 • Wyposażać dzieci w kompetencje kluczowe umożliwiające podjęcie nauki w szkole, w oparciu o wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną prowadzącą pracę edukacyjną na wysokim poziomie.
 • Kształtować proekologiczne postawy i nawyki poprzez promowanie piękna otaczającej przyrody.
 • Zapewniać dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, respektowanie ich praw wspierając samodzielność i poczucie własnej wartości.
 • Wspierać rodziców w procesie wychowania.


Cel główny:
Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz radzenia sobie z trudnościami otaczającej rzeczywistości.

Cele priorytetowe:
 • Stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania i rozwijania aktywności poznawczej w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody, uwrażliwienie na jej piękno
 • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzajemnej tolerancji
 • Zapewnianie wychowankom bezpieczeństwa i uczenie ich bezpiecznych zachowań.


Model Wychowanka:
 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym
 • Stosuje normy, zasady i wartości życia społecznego
 • Wyraża swoje uczucia i potrzeby
 • Ma świadomość swoich praw i obowiązków
 • Odkrywa i rozwija swoje zainteresowania
 • Nabywa wiary we własne siły, ma poczucie sprawstwa
 • Jest świadomy zagrożeń, radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • Aktywnie i świadomie szanuje przyrodę, uczestniczy w różnorodnych formach jej ochrony
 • Jest ciekawy świata, obserwuje, odkrywa, doświadcza, eksperymentuje i wyciąga wnioski
 • Korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych)
 • Nabywa elementarne umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych i różnych form nauki


Działania podejmowane przez:
Dzieci:
 • aktywny udział w zabawach i zajęciach dydaktycznych
 • twórcze działania w różnych sferach rozwoju
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach
 • korzystanie z oferty zajęć dodatkowych
 • udział w wycieczkach, imprezach i uroczystościach okolicznościowych
 • przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt


Nauczycieli:
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających inicjatywę, potencjał twórczy wychowanków, ich zainteresowania i uzdolnienia
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • rozpoznanie oczekiwań poznawczych, potrzeb dzieci i podążanie za nimi
 • aktywizowanie działań wychowanków
 • analizowanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • informowanie rodziców o postępach dziecka
 • organizowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami
 • systematyczna współpraca ze specjalistami w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • utrzymywanie partnerskich kontaktów z instytucjami lokalnymi oraz oświatowymi
 • planowanie i prowadzenie własnego rozwoju
 • udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wzajemna wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą
 • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • promowanie działalności przedszkola
 • dokumentowanie prowadzonych działań


Rodziców:
 • partnerskie rozwiązywanie problemów
 • podnoszenie kultury pedagogicznej
 • współorganizacja uroczystości przedszkolnych, kalendarzowych, imprez oraz wycieczek
 • włączanie się w sytuacje edukacyjne (dzielenie się pasją, zawodem, uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom")
 • uczestnictwo w rodzinnych konkursach wewnątrz przedszkolnych
 • intensyfikacja działań Rady Rodziców


Dyrektora:
 • stworzenie dzieciom i personelowi bezpiecznych warunków rozwoju i pracy
 • koordynacja działań podejmowanych przez nauczycieli, rodziców, specjalistów, instytucje
 • zarządzanie w oparciu o partnerską współpracę z personelem przedszkola, rodzicami i specjalistami
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
 • pozyskiwanie środków finansowych od innych podmiotów wspierających działalność przedszkola
 • doposażenie bazy przedszkola
 • podnoszenie estetyki placówki
 • dokumentowanie prowadzonych działań
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym, w mieście, w regionie, w kraju


Środowisko:
 • podejmowanie wspólnych działań
 • kultywowanie edukacji regionalnej
 • doposażanie bazy przedszkola
 • sponsorowanie realizowanych w przedszkolu projektów

Przedszkolowo.pl logo