Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

PROCEDURA DOSTĘPNOŚCI

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2021
Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 38 z dnia 03.08.2021


PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 38 „AKADEMIA ZIELONEGO MISIA” W KRAKOWIE
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami uzyskuje pomoc od pracowników przedszkola.
2. Przedszkole zapewnia obsługę osoby ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku lub w formie kontaktu zdalnego.
3. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno – komunikacyjnej. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole38.krakow@gmail.com
4. Osoba, o której mowa w pkt. 3 może również wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno – komunikacyjnej, poprzez:
1) złożenie osobiste w Samorządowym Przedszkolu nr 38 w Krakowie,
2) wysłanie pocztą na adres: Samorządowe Przedszkole nr 38 ul. Jabłonkowska 29a, 30-139 Kraków.
5. Wniosek o zapewnienie dostępności stanowi załącznik nr 1
6. Sprawę załatwia pracownik sekretariatu przedszkola.
7. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy,
2) opis sprawy, którą chce załatwić osoba ze szczególnymi potrzebami,
3) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno - komunikacyjnym,
4) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
5) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności - jeżeli dotyczy,
6) w przypadku żądania zapewnienia dostępności cyfrowej - wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
8. Załatwienia sprawy w formie wskazanej we wniosku - uzgodnienie z wnioskodawcą sposobu i terminu załatwienia sprawy. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, wnioskodawca jest niezwłocznie informowany o braku możliwości zapewnienia wnioskowanej dostępności oraz o możliwościach zapewnienia dostępu alternatywnego.
9. Termin załatwienia bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia i nowym termin nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
10. Wskazany pracownik Samorządowego Przedszkola nr 38 w Krakowie uzgadnia sposób i termin załatwienia sprawy przez wnioskodawcę po czym sporządza odpowiednią notatkę uzgodnieniową w sprawie.
11. W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się w trybie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
12. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.


Pliki do pobrania:
Komunikat 2021-08-06, 07:31 | autor: Elżbieta Kubacka
Przedszkolowo.pl logo