Rada Rodziców

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 38 "Akademia Zielonego Misia" w Krakowie jest reprezentowana przez sześciu przedstawicieli oddziałów, w jej skład wchodzą Przewodniczący Rady Rodziców, jego Zastępca, Skarbnik, Protokolant oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej.

kontakt do Rady Rodziców: RR_Przedszkole38@googlegroups.com


Regulamin Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 38
„Akademia Zielonego Misia” w KrakowieRozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie;
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut przedszkola;
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola;
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców przedszkola;
 5. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców dzieci danego oddziału;
 6. Zebraniu Oddziałowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców dzieci danego oddziału;
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Protokolancie – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, protokolanta rady rodziców;
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców;
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców;
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola;
 11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i każdego pracownika pedagogicznego.


Rozdział II
Cele i zadania Rady


§ 2.

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola poprzez podejmowanie działań, wynikających z prawa oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie dyrektora, nauczycieli i innych organów Przedszkola w pracy na rzecz dobra dzieci.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju Przedszkola,
b. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Przedszkola poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii we wszystkich sprawach Przedszkola,
c. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Przedszkola, w ramach jej funkcji: edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej,
d. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Przedszkola z myślą o jak najlepszej, jakości tej współpracy.[/list]


Rozdział III
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych


§ 3.
 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Przedszkola jest Zebranie Oddziałowe.
 2. Zebranie Oddziałowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową o dowolnej liczbie członków.
 3. Zebranie Oddziałowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Oddziałowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym, jako Przewodniczący Zebrania.
 4. Kandydatów do Rady Oddziałowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Oddziałowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej należy dołączyć jej pisemną zgodę.
 5. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Oddziałowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna zapoznaje rodziców z trybem i metodą wyboru Rady Oddziałowej i przedstawiciela Rady Oddziałowej do rady rodziców Przedszkola. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców ( jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic), oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ogłasza wyniki wyborów i sporządza protokół z przebiegu głosowania. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 6. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Oddziałowe.
 7. Odwołanie przedstawiciela Rady Oddziałowej do rady rodziców może nastąpić w czasie każdego Zebrania Oddziałowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców dzieci uczęszczających do oddziału, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z powodu zmiany przedszkola przez dziecko przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.


§ 4.
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybrani przez Zebrania Oddziałowe.

2. Rada Rodziców, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu tajnym:
a.Prezydium
b.Komisję Rewizyjną

3. W skład Prezydium wchodzą:
a.Przewodniczący
b.Wiceprzewodniczący
c.Protokolant
d.Skarbnik

4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków.


§ 5.
 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się, co najmniej raz w semestrze. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje Dyrektor Przedszkola nie później niż do końca września każdego roku. W sytuacjach szczególnych zebranie Rady Rodziców może zwołać Dyrektor Przedszkola.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady mailowo, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na trzy dni przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych na Zebraniu Rady lub mailowo w sposób opisany w pkt. 7
 7. Pomiędzy zebraniami plenarnymi rada rodziców podejmuje decyzje w formie głosowań mailowych. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów oddanych, przez co najmniej połowę członków rady rodziców. Termin oddania głosu w głosowaniu określa przewodniczący lub wiceprzewodniczący, przy czym nie może to być mniej niż 3 dni. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący informuje członków rady o wyniku głosowania mailowo bez zbędnej zwłoki.
 8. Uchwały Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby ich członków.
 9. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 10. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby. Na zebranie Rady zaprasza Przewodniczący Rady.


Rozdział IV
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych


§ 6.

1. Rada jest autonomicznym, społecznym organem Przedszkola, który reprezentuje ogół dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw

3. Kompetencje stanowiące rady rodziców, z mocy prawa to:
a. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

4. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców, z mocy prawa to m.in.:
a.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
b.Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji.
c.Opiniowanie pracy nauczyciela (stażysty, kontraktowego i mianowanego) do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
d.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
e.Wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola.
f.Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego.

5. Uprawnienia rady rodziców z mocy prawa to:
a.Delegowanie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
b.Możliwość występowania do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
c.Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
d.Uzgodnienie czasu pracy Przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
e.Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

§ 7.

1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6.

2. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

4. Do zadań Przewodniczącego należy:
- kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
- zwoływanie i przeprowadzanie zebrań Rady Rodziców w celu wyłonienia przedstawicieli do pracy komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola,
- kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
- przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów dotyczących działalności przedszkola,
- zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady,
- reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wychowanków Przedszkola wobec Dyrektora i innych organów Przedszkola, wobec organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz innych podmiotów.

5. Do zadań Skarbnika należy:
- czuwanie nad rytmiczną realizacją preliminarza wydatków i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
- pobieranie i rozliczanie wpłat od skarbników poszczególnych oddziałów,
- sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
- prowadzenie Księgi Dochodów i Wydatków, wpisywanie wszystkich operacji finansowych w porządku chronologicznym.

6. Do zadań Protokolanta należy:
Protokołowanie zebrań Rady Rodziców.

7. Rada normalną większością głosów pisemnie upoważnia Skarbnika Rady Rodziców do założenia, dysponowania i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców.


§ 8.

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium i Rady.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a.kontrolowanie działalności finansowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
b.kontrolowanie działalności Prezydium Rady pod względem realizacji uchwał Rady,
c.przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
d.opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Rady, przygotowywanego przez Prezydium Rady.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

§ 9.
 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań decyzje w formie protokołu.
 2. Protokół z zebrania Rady, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Przedszkola pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady


§ 10.

1. Źródłem funduszy Rady są:
a. dobrowolne składki rodziców Przedszkola,
b. darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
c. dotacje,
d. dochody z innych źródeł.

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na:
- zakup zabawek,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- doposażenie przedszkola (m.in. wymiana piasku w piaskownicach, zakup materiałów plastycznych, akcesoria i stroje do przedstawień i inne),
- organizację teatrzyków, warsztatów i innych płatnych zajęć dla dzieci na terenie przedszkola i poza nim,
- organizację wycieczek i imprez okolicznościowych (m.in. festyn, uroczystości zgodne z kalendarium imprez organizowanych w przedszkolu, spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego),
- upominki dla dzieci (nagrody w konkursach, na festynie, upominki dla absolwentów),
- zakup upominków w ramach podziękowań dla wolontariuszy,
- zakup dyplomów dla sponsorów,
- zakup znaczków pocztowych do listów zwykłych i poleconych wysyłanych w odpowiedzi do korespondencji kierowanej do Przedszkola a dotyczącej działalności Rady Rodziców,
- zakup artykułów akcydensowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rady (papier, druki KP, pieczątka, itp.),
- opłaty pocztowe związane z promowaniem Przedszkola na zewnątrz (m.in. udział dzieci w konkursach, olimpiadach, przeglądach),
- bilety MPK dla opieki podczas wycieczek środkami komunikacji publicznej,
- organizację konkursów wewnętrznych na terenie Przedszkola - sponsorowanie nagród dla zwycięzców zgodnie z przyjętym regulaminem.
- drobne remonty na terenie przedszkola,
- inne potrzeby uznane przez Radę Rodziców za istotne.

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
a. Dyrektor
b. Rada Pedagogiczna
c. Nauczyciele
d. Rady Oddziałowe

4. Przyznanie środków z funduszu Rady ujętych w preliminarzu wydatków, o którym mowa w §12 pkt.1 realizowane jest przez Skarbnika, a w przypadku konieczności dokonania korekty preliminarza wydatków wyłącznie uchwałą Rady.


§ 11.
 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz wydatków. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.


§ 12.

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz Dz. U. z 2003, Nr 11, poz. 117).


§ 13.

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe


§ 14.

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.


§ 15.

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 21.09.2011r.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ...................

§ 17.

Rada posługuje się pieczątką o treści ………………
…………………, dn. ....................... .......................................................................
(podpis Przewodniczącego Rady)


Przedszkolowo.pl logo