Rekrutacja do Przedszkola

Szanowni Państwo,

Dnia 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Rodziców dzieci zainteresowanych zapisaniem dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 prosimy o zapoznanie się terminarzem rekrutacji oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i uchwałą Nr XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019. We wskazanej ustawie oraz uchwale podane są kryteria na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów. Niektóre kryteria potwierdzane są tylko pisemnymi oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych. Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie z dnia 17 lutego 2021r. weryfikując wnioski i zawarte w nich oświadczenia może żądać złożenia dokumentów potwierdzających informacje w nich zawarte.

Rodzice kandydatów wypełniają wniosek elektronicznie w systemie, następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów (w zaklejonej kopercie, podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: REKRUTACJA) należy wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w holu przedszkola.

Prosimy o wnikliwe i uważne uzupełnienie wniosku oraz stosownych załączników.

Wnioski wraz z dokumentami można wrzucać do skrzynki w holu przedszkola
od 01.03 - 31.03.2021r. do godziny 12:00
w godzinach:
poniedziałek - 8.00 – 17.00
wtorek - 7:00 – 15:00
środa - 7.00 – 12:00
czwartek- 7:00 – 15:00
piątek - 7:00 – 15:00


Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

18.02-28.02

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora


01.03-31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły

Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)


01.03-1.04

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach


23.04 godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach


26.04-07.05

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora


10.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejscINFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 38
na rok szkolny 2021/2022 proszeni są o:

POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do dnia 7.05.2021r. do godz. 14.00 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Druk „Potwierdzenia woli przyjęcia” dostępny jest na stronie przedszkola www.przedszkole38.pl
Druk można pobrać także w przedszkolu ul. Jabłonkowska 29a (skrzynka w przedsionku).


Uzupełnione i podpisane druki „Potwierdzenia woli przyjęcia” można składać poprzez
wrzucenie do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku:

26.04.2021 (poniedziałek) – 10:00 – 17:00
28.04.2021 (środa) – 7:00 – 15:00
29.04.2021 (czwartek) - 7:00 – 15:00
30.04.2021 (piątek) - 7:00 – 14:00
06.05.2021 (czwartek) - 7:00 – 17:00
07.05.2021 (piątek) - 7:00 – 14:00


Przedszkolowo.pl logo